Μενού Κλείσιμο

Διαδικασίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αρχικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναρτά Πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά τμήμα. Η ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής, στις Ιστοσελίδες των Τμημάτων, αλλά και στην Κεντρική Σελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος του εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τα παρακάτω έντυπα:

 1. Έντυπο Ε01: Αίτηση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης
 2. Έντυπο Ε03: Βεβαίωση Υποδοχής Φοιτητή/Φοιτήτριας για Πρακτική Άσκηση.
  • Ο Φοιτητής/Φοιτήτρια εφόσον αναζητήσει στο ΑΤΛΑΣ τη θέση Πρακτικής Άσκησης που τον ενδιαφέρει, έρχεται σε συνεννόηση με το Φορέα ο οποίος συμπληρώνει, υπογράφει και σφραγίζει το συγκεκριμένο έντυπο.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία πρώτων σελίδων Βιβλιαρίου Τραπέζης, όπου να διακρίνονται ευκρινώς το IBAN και ο δικαιούχος (σε περίπτωση που είστε συνδικαιούχος θα πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος)
 5. Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ η οποία θα πρέπει να αφορά τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και όχι τους γονείς του.
  • Σε περίπτωση που στην παραπάνω βεβαίωση δεν αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), θα πρέπει να προσκομιστεί και Βεβαίωσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων του κάθε Τμήματος συγκεντρώνει τις αιτήσεις και για κάθε Φοιτητή/Φοιτήτρια που δικαιούται να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις και κριτήρια της εκάστοτε Πρόσκλησης εκδίδει το Έντυπο Ε02: Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.

Η επιτροπή συντάσσει τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων ο οποίος αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής. Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν, εντός του χρόνου που ορίζεται στην πρόσκληση, στη Γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις οι Προσωρινοί Πίνακες αυτοδίκαια καθίστανται Τελικοί.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει το Πρακτικό Τοποθέτησης των Φοιτητών και διαβιβάζεται στον ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη σύνταξη των Συμβάσεων.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης οφείλει να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την Πρακτική Άσκηση του Φοιτητή σύμφωνα με τι οδηγίες που έχει λάβει και να προσκομίσει την αναγγελία υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στο Γραφείο Πρακτικής.

Ο Φοιτητής/Φοιτήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει/υπογράψει και αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου.

Ο Φοιτητής/Φοιτήτρια πρέπει να κρατά αντίγραφα των πληρωμών από το Φορέα Υποδοχής και να τα προσκομίσει όταν του ζητηθούν.

ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, Ο Φοιτητής/Φοιτήτρια υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματός του για την επικύρωση της Πρακτικής Άσκησης.

 1. Έντυπο Ε07: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 2. Έντυπο Ε08Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ/ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
 3. Έντυπο Ε08Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 4. Έντυπο Ε08Γ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΗ/ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 5. Έντυπο Ε09: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 6. Έντυπο Ε10: ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 7. Βιβλίο Πρακτικής συμπληρωμένο/υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από το Φοιτητή/Φοιτήτρια και το Φορέα Υποδοχής.
 8. Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου Πρακτικής “ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ” υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Φορέα Υποδοχής.
 9. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου
 10. Έντυπο Ε3.5 – Διακοπή Πρακτικής Άσκησης στο ΕΡΓΑΝΗ. Την πραγματοποιεί ο Φορέας Υποδοχής.
 11. Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από την πλευρά του φορέα απασχόλησης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συλλέγει τις αιτήσεις και συντάσσει το Πρακτικό Επικύρωσης. Έπειτα συντάσσεται η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκηση (Έντυπο Ε12).