Μενού Κλείσιμο

Θεσμικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ιδρυτικού Νόμου 1404/83 των ΤΕΙ και το Προεδρικό Διάταγμα 174/85, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική, αποτελεί μέρος των σπουδών και περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός.

Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Είναι υποχρεωτική.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.
Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας.
Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
Εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του Τμήματος του φοιτητή και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ.
Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.

 Άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ 56/τ.Α/28-4-1983)
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 για την «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθιερώνεται, για πρώτη φορά η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών. Επίσης αναφέρεται η υποχρέωση του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην απασχόληση ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ και γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία θεσμοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα.

 Άρθρο 24 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α/24-11-1983)
Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.

 Προεδρικό Διάταγμα 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α/8-5-1984)
Στους φοιτητές των ΤΕΙ σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

 Προεδρικό Διάταγμα 174/85 (ΦΕΚ 59/τ.Α/29-3-1985)
Με το Π.Δ. 174/85 για την «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των ΤΕΙ», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης.
Πιο συγκεκριμένα:

 • καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε έξι ημερολογιακούς μήνες,
 • θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα,
 • θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε Τμήμα,
 • καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, τόσο από τον φορέα απασχόλησης όσο και από το Τμήμα,
 • καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών,
 • αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος
 • γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους φοιτητές.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών του Ιδρύματος (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τον Κανονισμό Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Φ.Ε.Κ. 1791/08-12-2006/ΤΕΥΧΟΣ Β-αριθμ. απόφασης 127482/Ε5) άρθρο 18 σχετικά με «Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα».
 2. Την με αριθ. πρωτ. 125879/28-12-2023 απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004515 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (ΑΔΑ: ΨΑΟ8Η-5ΨΗ).

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων του Ιονίου Πανεπιστημίου για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» και κωδικό MIS 6004515, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», καθορίζονται ως εξής:

Προϋποθέσεις: Πρακτική Άσκηση μπορούν να κάνουν φοιτητές που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων και χρωστούν μέχρι 1 μάθημα ειδικότητας.

Κριτήρια: Τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαθμολογία τους ορίζονται στον Πίνακα 1.

 1. Εξάμηνο Σπουδών: Το εξάμηνο σπουδών που διανύει ο φοιτητής τη στιγμή που καταθέτει την αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» και κωδικό MIS 6004515.
 2. Μέσος όρος των Μαθημάτων Ειδικότητας: Μέσος όρος των Μαθημάτων Ειδικότητας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος του φοιτητή στα Μαθήματα Ειδικότητας στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» και κωδικό MIS 6004515, με βάση την αναλυτική του βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
 3. Είδος φορέα για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης: Αν ο φορέας που επιλέγει ο φοιτητής για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» και κωδικό MIS 6004515, είναι Δημόσιος ή Ιδιωτικός.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα κάτωθι κριτήρια:

 1. Θα προηγηθεί ο φοιτητής με μεγαλύτερο Μέσο Όρο στα Μαθήματα Ειδικότητας.
 2. Θα προηγηθεί ο φοιτητής που δεν χρωστάει κανένα Μάθημα Ειδικότητας.

Πίνακας 1. Κριτήρια Αξιολόγησης και Βαθμολογία

Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη: α) Τεχνικό Δελτίο της Πράξης: Τμήμα Δ: Φυσικό Αντικείμενο, §9, β) το άρθρο 21 του Συντάγματος  περί προστασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και γ) τον ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”, ορίζεται ότι Φοιτητές/Φοιτήτριες που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Νόμο 23-09-2019/3557, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, κατά προτεραιότητα καταλαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό προβλεπόμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, υπό την προϋπόθεση ότι επιδεικνύουν αντίστοιχο Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής κατά την υποβολή της αίτησής τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων,  η αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται ανωτέρω. Τέλος, στην περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι μικρότερος των προβλεπόμενων θέσεων, αυτές μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας και αντιστρόφως

Εγκρίσεις Κριτηρίων Από ΓΣ Τμημάτων.

Τμήμα Εθνομουσικολογίας: 5η ΓΣ Τμήματος στις 17/01/2024 (Θέμα 1ο)

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: 8η ΓΣ Τμήματος στις 16/01/2024 (Θέμα 14ο)

Τμήμα Περιβάλλοντος: 12η ΓΣ Τμήματος στις 25/01/2024 (Θέμα 4ο)

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: 5η ΓΣ Τμήματος στις 29/01/2024 (Θέμα 1ο)