Μενού Κλείσιμο

Θεσμικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ιδρυτικού Νόμου 1404/83 των ΤΕΙ και το Προεδρικό Διάταγμα 174/85, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική, αποτελεί μέρος των σπουδών και περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός.

Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Είναι υποχρεωτική.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.
Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας.
Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
Εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του Τμήματος του φοιτητή και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ.
Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.

 Άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ 56/τ.Α/28-4-1983)
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 για την «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθιερώνεται, για πρώτη φορά η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών. Επίσης αναφέρεται η υποχρέωση του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην απασχόληση ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ και γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία θεσμοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα.

 Άρθρο 24 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α/24-11-1983)
Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.

 Προεδρικό Διάταγμα 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α/8-5-1984)
Στους φοιτητές των ΤΕΙ σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

 Προεδρικό Διάταγμα 174/85 (ΦΕΚ 59/τ.Α/29-3-1985)
Με το Π.Δ. 174/85 για την «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των ΤΕΙ», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης.
Πιο συγκεκριμένα:

  • καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε έξι ημερολογιακούς μήνες,
  • θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα,
  • θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε Τμήμα,
  • καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, τόσο από τον φορέα απασχόλησης όσο και από το Τμήμα,
  • καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών,
  • αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος
  • γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους φοιτητές.