Μενού Κλείσιμο

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση μπορούν να κάνουν φοιτητές που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων και χρωστούν μέχρι 1 μάθημα ειδικότητας. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής Άσκησης εργάζονται επί 5 ημέρες / εβδομάδα και από 6-8 ώρες ημερησίως.

Η μέγιστη επιτρεπτή άδεια, για σοβαρούς μόνο λόγους απουσίας, είναι πέντε (5) ημέρες για το σύνολο της πρακτικής Άσκησης. Οι απουσίες πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και να τεκμηριώνεται ο λόγος απουσίας.

Το Πρόγραμμα «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές/τριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, πραγματοποιώντας την Πρακτική τους Άσκηση σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, εκτός Πανεπιστημίου. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πόλη της Χώρας. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο φοιτητής/τρια δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο.