Μενού Κλείσιμο

Αμοιβή Φοιτητών

Οι παρακάτω αμοιβές αφορούν μόνο Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Οι φορείς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Ιδιωτικό Τομέα: Για όσους φοιτητές θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικό τομέα μέσω ΕΣΠΑ, η αμοιβή τους είναι 637,00€ (31,85*25=796,25€, 796,25*80%=637,00 € όπου 31,85€ είναι το κατώτατο ημερομίσθιο).

Το ποσό των 357,00 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής (Ο φορέας υποχρεούται να καταβάλει στον φοιτητή το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 637,00-280,00=357,00€ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα παραστατικά.)

Το ποσό των 269,89 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 269,89 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 10,11€  (1%)  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.)

Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα:

α1) Όταν ο Φορέας Υποδοχής έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (Θεσμοθετημένη θέση πρακτικής άσκησης)

Το ποσό των 176,08 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής

Το ποσό των 269,89 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 269,89 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 10,11€  (1%)  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.)

α2) Όταν ο Φορέας Υποδοχής ΔΕΝ έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το ποσό των 0,00 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής

Το ποσό των 269,89 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 269,89 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 10,11€  (1%)  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.)

Παρατηρήσεις

  1. Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ η ασφάλιση του φοιτητή και τα διαδικαστικά του
    ΙΚΑ γίνονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  2. Η μηνιαία πληρωμή του ασκούμενου ξεκινάει δύο μήνες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
  3. Ο φορέας δεν δικαιούται επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση φοιτητή που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα  ΕΣΠΑ.
  4. Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου Τομέα η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € και καταβάλλεται από το φορέα απασχόλησης. Ο δημόσιος τομέας δεν επιχορηγείται  από τον ΟΑΕΔ.