Μενού Κλείσιμο

Αμοιβή Φοιτητών

Οι παρακάτω αμοιβές αφορούν μόνο Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Οι φορείς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Ιδιωτικό Τομέα: Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης.   

Από 1/4/2024, με την αριθμ. 25058/2024 (ΦΕΚ 1974/τ.Β’/29-03-2024)  απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 37,07€, οπότε η αποζημίωση θα είναι 741,40€ (37,07*25=926,75€*80%=741,40€).

Πληροφορίες για το κατώτατο ημερομίσθιο.

Πληροφορίες για την αλλαγή στα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων.

Το ποσό των 461,40 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής (Ο φορέας υποχρεούται να καταβάλει στον φοιτητή το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 741,40-280,00=461,40€ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα παραστατικά.)

Το ποσό των 268,78 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 268,78 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 11,22€  (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.

Δημόσιο & Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα:

α1) Όταν ο Φορέας Υποδοχής έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (Θεσμοθετημένη θέση πρακτικής άσκησης)

Το ποσό των 176,08 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής

Το ποσό των 268,78 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 268,78 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 11,22€  (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.)

α2) Όταν ο Φορέας Υποδοχής ΔΕΝ έχει εγκεκριμένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το ποσό των 0,00 € μηνιαίως από το Φορέα Υποδοχής

Το ποσό των 268,78 € μηνιαίως από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (280,00 € μηνιαίως, όπου 268,78 € θα αποδίδονται στον φοιτητή και 11,22€  (1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ  θα αποδίδονται στο ΙΚΑ, μέσω ΑΠΔ, για την ασφάλισή του.

Παρατηρήσεις

  1. Στις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ η ασφάλιση του φοιτητή και τα διαδικαστικά του
    ΙΚΑ γίνονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  2. Η μηνιαία πληρωμή του ασκούμενου ξεκινάει δύο μήνες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
  3. Ο φορέας δεν δικαιούται επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση φοιτητή που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα  ΕΣΠΑ.
  4. Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου Τομέα η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € και καταβάλλεται από το φορέα απασχόλησης.
  5. Με βάση τους πίνακες, στη 12η κλάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο είναι 44,89 €, συνεπώς 25*44,89 = 1125,25 €, άρα το 1% αντιστοιχεί στο 11,22 €