Μενού Κλείσιμο

Επείγουσα ενημέρωση αναφορικά με τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Τεύχος B’ 67/14.01.2022 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (επισυνάπτεται), με ισχύ από Δευτέρα 17/01/2022, στις σελ. 885 και 886 αναφέρει για την Πρακτική Άσκηση:

” […] Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο φορέας υποδοχής υιοθετεί παράλληλα, ως ειδική μορφή απασχόλησης και την εξ αποστάσεως παροχή εξαρτημένης εργασίας του εργαζόμενου με τη χρήση της τηλεργασίας, τότε και εφόσον η φύση της πρακτικής άσκησης το επιτρέπει και συναινεί ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών, η πρακτική άσκηση δύναται να διενεργείται και εξ αποστάσεως.
Στην περίπτωση, κατά την οποία μέρος της πρακτικής άσκησης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αυτή θεωρείται πλήρως διεκπεραιωθείσα και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. “

Με βάση τα παραπάνω:
1. Δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να κάνουν μέρος της Πρακτικής τους Άσκησης εξ αποστάσεως, διαδικασία που απαγορεύονταν μέχρι σήμερα.
2. Δεν απαιτείται απόφαση Τμήματος ή άλλου συλλογικού οργάνου, παρά μόνο η συναίνεση του υπεύθυνου πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών.
3. Καλύπτει και τυχόν πρακτική άσκηση που μέρος της έχει πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, και την θεωρεί πλήρως διεκπεραιωθείσα όπως και επιλέξιμη δαπάνη.