Μενού Κλείσιμο

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο του 2021-2022. Αιτήσεις μέχρι 28/02/2022.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Είκοσι (20).
● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Είκοσι (20).
● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Τριάντα (30).
● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Πενήντα ένα (51).
● Τμήμα Περιβάλλοντος: Πενήντα ένα (51).

Δείτε την Πρόσκληση