Μενού Κλείσιμο

2ος Κύκλος: Νέες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 – Αιτήσεις έως 31/05/2022

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Έντεκα (11).
● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Επτά (07).
● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Είκοσι οκτώ (28).
● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Τριάντα τρεις (33).
● Τμήμα Περιβάλλοντος: Σαράντα επτά (47).

Δείτε την Πρόσκληση