Μενού Κλείσιμο

Παράταση της διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Εαρ. Εξ. 2023-2024 της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ20-1/03/2024 (Αφορά Φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, της με Αρ. Πρωτ. ΠΑ20-01/03/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» και κωδικό MIS: 6004515, του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», μέχρι τις 27/03/2024 και ώρα 14:00.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά στις Γραμματείες των Τμημάτων σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι περιγράφονται στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο φάκελος θα πρέπει να έχει σφραγίδα ταχυδρομείου και ημερομηνία και ώρα προγενέστερη της παραπάνω οριζόμενης.